Återkallelse

Det finns en historia bakom varje produkt.

Rätt till uppsägning

Avbokningsregler och avbokningsformulär

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varvid en konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till dennes näringsverksamhet eller till dennes självständiga yrkesverksamhet:

A. AVBOKNINGSREGLER

Rätt till uppsägning

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, tog det sista godset i besittning.

För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Andre Ehrlich, Kerzenofen.de, Otto-Seeling-Promenade 10a, 90762 Fürth, Deutschland, Tel.: 015678544601, E-Mail: kontakt@kerzenofen.de) om ditt beslut att häva detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post eller e-post). Du kan använda det bifogade formuläret för uppsägning, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om utövande av din ångerrätt innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av annullering

Om du frånträder detta avtal ska vi utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppkommer till följd av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som vi erbjuder). För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar tidigast.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan perioden på fjorton dagar har löpt ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du behöver bara betala för eventuell värdeminskning av varorna om värdeminskningen beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktionalitet.

Allmän information

1) Undvik att skada eller förorena varan. Returnera varan till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackningar. Om du inte längre har kvar originalförpackningen, vänligen använd en lämplig förpackning för att säkerställa tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen skicka inte tillbaka varorna till oss med postförskott.
3) Observera att de ovan nämnda klausulerna 1-2 inte är en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten.

B. ANNULLERINGSFORMULÄR

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär.

Till

Andre Ehrlich

Kerzenofen.de

Otto Seeling Promenade 10a

90762 Fürth

Tyskland

E-post: kontakt@kerzenofen.de

Jag/vi (*) häver härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd på (*) ____________ / mottagen på (*) __________________

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast för anmälan på papper)

_________________________
datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt