Skydd av personuppgifter

Det finns en historia bakom varje produkt.

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration som anges under denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar operatörens kontaktuppgifter i avsnittet "Information om den registeransvarige" i denna sekretesspolicy.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Det rör sig i första hand om tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

2. värdskap

Vi hostar innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Shopify

Leverantören är Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan kallad "Shopify").

Shopify är ett verktyg för att skapa och hosta webbplatser. När du besöker vår webbplats samlar Shopify in din IP-adress och information om den enhet du använder och din webbläsare. Shopify analyserar också besökarantal, besökarkällor och kundbeteende och sammanställer användarstatistik. När du gör ett köp på vår webbplats samlar Shopify också in ditt namn, din e-postadress, leverans- och faktureringsadresser, betalningsuppgifter och andra uppgifter relaterade till köpet (t.ex. telefonnummer, försäljningsbelopp etc.). Shopify lagrar cookies i din webbläsare för analyserna.

Mer information finns i Shopifys sekretesspolicy: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Användningen av Shopify baseras på artikel 6.1 lit. f i GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att visa vår webbplats så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalenhet (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som TTDSG avser. Samtycket kan återkallas när som helst.

3 Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Den personuppgiftsansvarige för databehandlingen på denna webbplats är

Ljuskamin
Otto Seeling Promenade 10a
90762 Fürth

Telefon: +4915678544601
E-post: kontakt@kerzenofen.de

Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser, etc.).

Lagringstid

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör gällande en berättigad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas om vi inte har andra lagligt tillåtna skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. lagringstider enligt skatte- eller handelslagstiftning); i det senare fallet kommer radering att ske efter att dessa skäl inte längre gäller.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandling behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR, i den mån särskilda kategorier av uppgifter behandlas i enlighet med artikel 9.1 i GDPR. I händelse av uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer utförs databehandling också på grundval av art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller åtkomst till information i din slutenhet (t.ex. via enhetens fingeravtryck), utförs databehandlingen också på grundval av avsnitt 25 (1) i GDPR. Samtycket kan återkallas när som helst. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder före avtalets ingående, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6.1 b i GDPR. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse på grundval av artikel 6.1 c i GDPR. Databehandling kan också utföras på grundval av vårt legitima intresse i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall ges i följande stycken i denna sekretesspolicy.

Information om överföring av uppgifter till USA och andra tredje länder

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att en nivå av dataskydd som är jämförbar med den i EU inte kan garanteras i dessa länder. Amerikanska företag är t.ex. skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som registrerad kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kan behandla, analysera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande över denna behandling.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsåtgärder är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktmarknadsföring (art. 21 GDPR)

OM BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA GRUNDAR SIG PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM BASERAS PÅ DESSA BESTÄMMELSER. RESPEKTIVE RÄTTSLIG GRUND SOM BEHANDLINGEN BASERAS PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, SÅVIDA VI INTE KAN VISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN TJÄNAR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 PARA. 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING DEN ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKT MARKNADSFÖRING. OM DU INVÄNDER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21.2 GDPR).

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin stadigvarande bostad, arbetsplats eller plats för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga rättsmedel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett allmänt använt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan registeransvarig, kommer detta endast att ske om det är tekniskt genomförbart.

Information, korrigering och radering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om nödvändigt, rätt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss för att göra detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi i allmänhet tid för att kontrollera detta. Under tiden som granskningen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter var/är olaglig kan du begära begränsning av databehandlingen istället för radering.
  • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att de raderas.
  • Om du har lämnat in en invändning i enlighet med artikel 21.1 i GDPR måste en avvägning göras mellan dina och våra intressen. Så länge det ännu inte är fastställt vems intressen som väger tyngst har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagring - endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör viktiga allmänna intressen i Europeiska unionen eller i en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du känner igen en krypterad anslutning på att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att förse oss med dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogiromedgivande) efter ingåendet av ett avgiftsbelagt avtal, krävs dessa uppgifter för betalningshantering.

Betalningstransaktioner via de vanliga betalningsmetoderna (Visa/MasterCard, autogiro) sker uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du känner igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan de betalningsuppgifter som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklam via e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktuppgifter som publicerats inom ramen för vår skyldighet att tillhandahålla ett rättsligt meddelande i syfte att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av denna webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppost.

4. Datainsamling på denna webbplats

Kakor

Våra webbsidor använder så kallade "cookies". Cookies är små datapaket och orsakar ingen skada på din slutenhet. De lagras på din enhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Permanenta cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem eller tills de raderas automatiskt av din webbläsare.

Cookies kan härröra från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies gör det möjligt att integrera vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga, eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att analysera användarnas beteende eller för reklamändamål.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik) (nödvändiga cookies) lagras på grundval av artikel 6 para. 1 lit. f GDPR, såvida ingen annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att lagra nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik har begärts, utförs behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (art. 6 para. 1 lit. a GDPR och § 25 para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna sekretesspolicy.

Samtycke med Complianz

Vår webbplats använder Complianz samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa tekniker och för att dokumentera dessa i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Nederländerna (nedan kallad "Complianz").

Complianz är värd på våra servrar, så ingen anslutning upprättas till servrarna för leverantören av Complianz. Complianz lagrar en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela de samtycken du har gett eller återkalla dem. De uppgifter som samlas in på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, raderar Complianz-cookien själv eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheter förblir opåverkade.

Complianz används för att inhämta det samtycke som krävs enligt lag för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 lit. c i GDPR.

Serverns loggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är

  • Typ av webbläsare och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Hänvisande URL
  • Värdnamn för åtkomstdatorn
  • Tidpunkt för serverförfrågan
  • IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter samlas in på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - serverloggfilerna måste registreras för detta ändamål.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

Vi lagrar de uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret tills du begär att de ska raderas, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med lagringen inte längre är aktuellt (t.ex. efter att din begäran har uppfyllts). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagringstider - förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan) att lagras och bearbetas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller är nödvändig för genomförandet av åtgärder före avtalets ingående. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som riktas till oss (art. 6.1 f GDPR) eller på ditt samtycke (art. 6.1 a GDPR) om detta har begärts; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - i synnerhet lagstadgade lagringstider - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer endast att använda de uppgifter som du anger i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste anges i sin helhet. I annat fall kommer vi att neka din registrering.

I händelse av viktiga ändringar, till exempel i erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som anges vid registreringen för att informera dig på detta sätt.

De uppgifter som anges vid registreringen behandlas i syfte att genomföra den användarrelation som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (art. 6 para. 1 lit. b GDPR).

De uppgifter som samlas in under registreringen lagras av oss så länge som du är registrerad på denna webbplats och raderas sedan. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

5. Plugins och verktyg

Google Fonts (lokal hosting)

Denna webbplats använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för standardiserad visning av teckensnitt. Google-teckensnitten installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Mer information om Google Fonts hittar du på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (nedan kallad "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om uppgifter som matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) görs av en människa eller av ett automatiserat program. För detta ändamål analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys påbörjas automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, tid som webbplatsbesökaren tillbringar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). De data som samlas in under analysen vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsens besökare informeras inte om att en analys pågår.

Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6.1 f i GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sin webbplats från missbruk av automatiserad spionering och SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts utförs behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6.1 a GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mån samtycket inkluderar lagring av cookies eller åtkomst till information i användarens terminalutrustning (t.ex. enhets fingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan återkallas när som helst.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles integritetspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=de.

6. E-handel och betalningsleverantörer

Behandling av kund- och avtalsuppgifter

Vi samlar in, behandlar och använder personliga kund- och avtalsuppgifter för att upprätta, organisera innehållet i och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, bearbetar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den mån detta är nödvändigt för att användaren ska kunna använda tjänsten eller för att fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

De insamlade kunduppgifterna raderas när beställningen har slutförts eller affärsrelationen har avslutats och eventuella befintliga lagstadgade lagringstider har löpt ut. Lagstadgade lagringstider påverkas inte.

Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och avsändande av varor

Om du beställer varor från oss kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen och till den betaltjänstleverantör som har i uppdrag att hantera betalningen. Endast de uppgifter som krävs för att respektive tjänsteleverantör ska kunna fullgöra sitt uppdrag kommer att lämnas ut. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1 b i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtalets ingående. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till det transportföretag som ansvarar för leveransen så att det kan informera dig via e-post om leveransstatus för din beställning; du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Betalningstjänster

Vi integrerar betaltjänster från tredjepartsföretag på vår webbplats. När du gör ett köp från oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. För dessa transaktioner gäller respektive leverantörs avtals- och dataskyddsbestämmelser. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av art. 6 para. 1 lit. b GDPR (avtalsbehandling) och i intresse av en smidig, bekväm och säker betalningsprocess (art. 6 para. 1 lit. f GDPR). I den mån ditt samtycke krävs för vissa åtgärder är artikel 6.1 a i GDPR den rättsliga grunden för databehandling; samtycket kan när som helst återkallas för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

PayPal

Leverantören av denna betalningstjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal").

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information hittar du här: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Mer information finns i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Direkt banköverföring

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "Sofort GmbH"). Med hjälp av förfarandet "Sofortüberweisung" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja fullgöra våra skyldigheter. Om du har bestämt dig för betalningsmetoden "Sofortüberweisung" överför du PIN-koden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, med vilket Sofort GmbH kan logga in på ditt onlinebankkonto. Efter inloggningen kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt kontosaldo och genomför överföringen till oss med hjälp av det TAN som du har överfört. Därefter skickar Sofort GmbH omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. Efter inloggningen kontrolleras också automatiskt din omsättning, kreditgränsen för checkräkningskrediten och förekomsten av andra konton och deras saldon. Förutom PIN-koden och TAN-koden överförs även de betalningsuppgifter som du har angett och dina personuppgifter till Sofort GmbH. Dina personuppgifter omfattar ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och alla andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvivel och för att förhindra bedrägeriförsök. Mer information om betalning med Sofortüberweisung finns på följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

giropay

Leverantören av denna betaltjänst är paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 - 16, 60313 Frankfurt am Main (nedan kallad "giropay").

Mer information finns i giropays integritetspolicy: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe S.A., Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallad "American Express").

American Express kan komma att överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på de bindande företagsreglerna. Mer information finns här: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Mer information finns i American Express integritetspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantör av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallad "Mastercard").

Mastercard kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Mer information finns här: https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Förenade kungariket (nedan kallad "VISA").

Storbritannien betraktas som ett säkert tredje land enligt dataskyddslagstiftningen. Detta innebär att Storbritannien har en nivå av dataskydd som motsvarar nivån på dataskydd i Europeiska unionen.

VISA kan överföra uppgifter till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-zustandigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Ytterligare information finns i VISA:s integritetspolicy: https://www.visa.de/nutzungsbedingungen/visa-privacy-center.html.