AGB

Det finns en historia bakom varje produkt.

Allmänna villkor med kundinformation

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 1. Tillämpningsområde
 2. Ingående av avtal
 3. Rätt till uppsägning
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och avsändningsvillkor
 6. Behållande av titel
 7. Ansvar för fel (garanti)
 8. Tillämplig lag
 9. Alternativ tvistlösning

1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa allmänna villkor (nedan kallade "AGB") för företaget Andre Ehrlich (nedan kallad "säljaren") ska tillämpas på alla avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan kallad "kunden") och säljaren avseende alla varor och/eller tjänster som presenteras i säljarens onlinebutik. Inkludering av Kundens egna villkor avvisas härmed, om inte annat överenskommits.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är en fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som inte huvudsakligen kan hänföras till dennes kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

1.3 En entreprenör enligt dessa allmänna villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) INGÅENDE AV AVTAL

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att lämna ett bindande erbjudande från kunden.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via det onlinebeställningsformulär som är integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha placerat de valda varorna i den virtuella kundkorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande avseende de varor som ingår i kundkorgen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att sända kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid kundens mottagande av orderbekräftelsen är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid kundens mottagande av varorna är avgörande i detta avseende, eller
 • genom att begära betalning från kunden efter det att beställningen har gjorts.

Om flera av ovan nämnda alternativ föreligger, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovan nämnda alternativ inträffar först. Acceptfristen börjar löpa dagen efter det att anbudet avsänts av kunden och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet avsänts. Om säljaren inte accepterar kundens anbud inom den ovan nämnda perioden, skall detta anses som ett avvisande av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan kallad "PayPal"), i enlighet med PayPals användarvillkor, som kan läsas på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - i enlighet med villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal och som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han eller hon accepterar kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.5 Om betalningsmetoden "Amazon Payments" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Amazon Payments Europe s.c.a., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (nedan: "Amazon"), i enlighet med användaravtalet för Amazon Payments Europe, som kan läsas på https://payments.amazon.de/help/201751590. Om kunden väljer "Amazon Payments" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, utfärdar han också en betalningsorder till Amazon genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan acceptans av kundens erbjudande vid den tidpunkt då kunden initierar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.6 När du skickar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att kundens beställning har skickats. Säljaren kommer inte att göra avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens onlinebutik innan han skickar sin beställning, arkiveras beställningsuppgifterna på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via hans lösenordsskyddade användarkonto genom att ange motsvarande inloggningsuppgifter.

2.7 Innan en bindande beställning görs via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa den information som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att bättre upptäcka inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, som förstorar visningen på skärmen. Kunden kan korrigera sina uppgifter under den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han eller hon klickar på den knapp som avslutar beställningsprocessen.

2.8 Endast det tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.

2.9 Orderhantering och kontakt sker i allmänhet via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som tillhandahålls av honom för orderbehandling är korrekt så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. I synnerhet vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som har fått i uppdrag av säljaren att behandla beställningen kan levereras.

3) ÅNGERRÄTT

3.1 Konsumenter har i allmänhet rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens avbokningsregler.

4) PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser som inkluderar lagstadgad moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader kommer att anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.3 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats, förfaller betalningen till betalning omedelbart efter avtalets ingående, såvida inte parterna har avtalat om en senare förfallodag.

4.4 Om betalningsmetoden "SOFORT" har valts sker betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett online-bankkonto som är aktiverat för deltagande i "SOFORT", legitimera sig i enlighet med detta under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs sedan omedelbart av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan hitta mer information om betalningsmetoden "SOFORT" på Internet på https://www.klarna.com/sofort/ retrieve.

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments" väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe"). De enskilda betalningsmetoder som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens onlinebutik. Stripe kan använda andra betaltjänster för att behandla betalningar, för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, som kunden kan informeras om separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns på följande Internetadress https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de återvinningsbar.

4.6 "För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att överföra personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och orderdata, till Klarna. Detta gör det möjligt för Klarna att bedöma om du kan använda de betalningsalternativ som erbjuds via Klarna och att anpassa betalningsalternativen efter dina behov. Allmän information om Klarna hittar du >här< (länk till https://www.klarna.com/de/). Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i >Klarnas integritetspolicy< (länk till https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy)."

5) LEVERANS OCH LEVERANSVILLKOR

5.1 Om säljaren erbjuder sig att skicka varorna, ska leveransen ske inom det leveransområde som säljaren anger till den leveransadress som kunden anger, om inte annat avtalats. Den leveransadress som anges i säljarens orderhantering är avgörande för transaktionens genomförande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig till följd av detta. Detta gäller inte kostnaderna för returförsändelsen om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt. Om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt ska bestämmelsen i säljarens ångerpolicy gälla för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart som säljaren har överlämnat varorna till speditören, transportören eller någon annan person eller organisation som har utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna inte övergå förrän varorna har överlämnats till kunden eller till en person som är behörig att ta emot dem. Trots detta skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller organisation som annars är utsedd att utföra transporten, om kunden har gett speditören, transportören eller den person eller organisation som annars är utsedd att utföra transporten i uppdrag och säljaren inte tidigare har namngett denna person eller organisation för kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller otillbörlig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för den uteblivna leveransen och om säljaren har ingått en specifik täckningstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren skall göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. I händelse av att varan inte är tillgänglig eller endast delvis tillgänglig ska kunden informeras omedelbart och ersättningen ska återbetalas utan dröjsmål.

5.5 Självavhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

6) BIBEHÅLLANDE AV TITEL

Om säljaren betalar i förskott, skall han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela den utestående köpeskillingen har betalats.

7) ANSVAR FÖR DEFEKTER (GARANTI)

7.1 Om inget annat anges i följande bestämmelser gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel. Med avvikelse från detta gäller följande för avtal om leverans av varor:

7.2 Om kunden agerar som en entreprenör,

 • säljaren har rätt att välja typ av efterföljande fullgörande;
 • preskriptionstiden för fel i nya varor är ett år från leverans av varorna;
 • rättigheter och anspråk på grund av defekter är uteslutna för begagnade varor;
 • Preskriptionstiden skall inte börja löpa på nytt om ersättningsleverans sker som en del av felansvaret.

7.3 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortning av tidsfrister gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning för kostnader från kunden,
 • om säljaren har dolt felet på ett bedrägligt sätt,
 • för varor som har använts för en byggnad i enlighet med deras normala användning och som har orsakat dess defekt,
 • för eventuella befintliga skyldigheter för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 För entreprenörer ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för varje befintlig lagstadgad regressrätt förbli opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som handlare enligt § 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och anmäla fel enligt § 377 i HGB. Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där, ska varorna anses vara godkända.

7.6 Om kunden agerar som konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och att informera säljaren om detta. Om kunden underlåter att göra detta, ska detta inte ha någon inverkan på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på defekter.

8) TILLÄMPLIG LAG

Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas på alla rättsliga förhållanden mellan parterna med uteslutande av lagarna om internationell försäljning av varor. När det gäller konsumenter skall detta val av lag endast gälla i den mån det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas.

9) ALTERNATIV TVISTLÖSNING

9.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online på Internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som uppstår vid onlineköp eller tjänsteavtal där en konsument är inblandad.

9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.